ÎN ATENŢIA TITULARILOR DE CONTRACT A LOCUINŢELOR ANL

Data publicării: 18 martie 2017

stire
martie 18 2017

ÎN ATENŢIA TITULARILOR DE CONTRACT A LOCUINŢELOR ANL

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada de valabilitate de 5 ani a contractului de închiriere a cărui titular sunteţi, aferente locunţei ANL situată în Vlăhița, str. József Attila, nr. 13 A/B/C/D, expiră în data de 15.12.2015.

În conformitate cu dispoziţiile art. 8, alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prelungirea contractelor de închiriere se face pe o perioadă de un an, la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, în următoarele condiţii:
a) Prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
b) Prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Totodată, în baza dispoziţiilor art.13 din O.U.G.nr.40/1999 aprobată prin Legea 241/2001, prelungirea contractelor pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă deţinute de stat sau de unităţile administrativ teritoriale, nu se aplică: pentru contractele ai căror titulari de contract sau membri de familie menţionaţi în contract sunt proprietari ai unei locuinţe, de asemenea în cazul chiriaşilor care au subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului.

Actele necesare pentru prelungirea contractului de închiriere sunt:

-cerere pentru prelungirea contractului de închiriere locuință ANL (cerere tip),
-carte de identitate în copie (titular contract, soţ/soţie),
-certificate de naştere /carte de identitate copii (în copie),
-adeverinţă de la asociaţia de locatari care să ateste faptul că nu figurează cu debit în evidența acesteia,
-certificar fiscal pentru toți membrii majori din contract, care să ateste faptul că nu se înregistrează datorii la plata chiriei și nu dețineți locuință proprietate personală.

Având în vedere cele menţionate mai sus, până în data de 1 decembrie 2015 să vă prezentaţi la Primăria Vlăhița pentru depunerea actelor necesare prelungirii contractului de închiriere.

Înapoi